ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 6 13 19
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 2 0 2
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 9 14 23
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 13 15 28
รวมทั้งหมด 13 15 28