ฟรี

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


ประกาศโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ที่ 1/2565
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ด้วยงบประมาณโรงเรียน
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี
***********************************************************
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้
 
1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000  บาท 
                    - ครูสอนเอกพละศึกษา                                 จำนวน  1  อัตรา
                   
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
                     2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                      2.2 มีสัญชาติไทย
                      2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                      2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                      2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน                  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                      2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมื
                      2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                       2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นในวันสมัครด้วย-2-
 
              คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   (วิชาเอกพละศึกษา)
      2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                    3. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 
          3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   ตั้งแต่วันที่  7 - 8 พฤษภาคม 2565  เวลา  09.-00 – 16.00 น. เป็นต้นไป
          4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
                            การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง พร้อม จำนวน  1  ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
                    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
                    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1 ฉบับ
                    4.6 รูปถ่าย ขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
                     4.7 ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
          5.  การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ในวันที่  7-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 
                    5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
          6.  วิธีการคัดเลือก
                    สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารในการปฏิบัติงาน ความรู้ในสาขาวิชา(พละศึกษา) สอบสัมภาษณ์ พิจารณาแฟ้มผลงาน ณ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
7.  การประกาศจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
                7.1  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือตามการประกาศรายชื่อ จัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ  

-3-
                7.2  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
                7.3  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
                7.4  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
               ๗.๕ ระยะเวลาในการจ้าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง ๓1 มีนาคม ๒๕๖6  
 
        8. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      
                                    ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565
         
 
 
 
  
 

                                                       (นายถนอม ไพรหลวง)
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
 
 

ปฏิทินการดำเนินการ
1. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 พ.ค. 2565
3. สอบคัดเลือก วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 น.
4. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. 2565
6. ทำสัญญาจ้าง วันที่ 12 พ.ค. 2565
5. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 17 พ.ค. 2565
6 พ.ค. 65 | รับชม : 9 ครั้ง