ฟรี

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน
วิชาการดี มีความกตัญญู
นับถือครูเหมือนพ่อแม่
เอกลักษณ์โรงเรียน
ธรรมชาติร่มเย็น