ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2565
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล
โดยน้อมนำหลักปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
                       1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
                       2. พัฒนาระบบการบริการสถานศึกษาเื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
                       3. ส่งเสริม ครู บุคลากร และนักเรียน ให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
                           มีคุณธรรมความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
                       1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
                       2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
                       3. จัดการบริหสรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
                       4. ครู บุคลากร และนักเรียนพัฒนาร่วมกัน พัฒนาเต็มศักยภาพ
                           มีคุณธรรมความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง