ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาของโรงเรียน
 " อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย "
แปลว่า ชนะตนเองนั้นแหละดี